^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Община Монтана изпълнява успешно проект BG16RFOP001-1.026-0001

 

Община Монтана изпълнява успешно проект BG16RFOP001-1.026-0001 „Модернизиране на образователна инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование”

Общата стойност на проекта е 8 674 723.59 лева, от тях безвъзмездна финансова помощ от програмата е 8 458 516.03 лева, а съфинансирането от бенефициента община Монтана е 216 207.56 лева.

 

 

Целта на проекта е създаване на условия за предоставяне на съвременно и конкурентно предучилищно и училищно образование чрез подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура в две детски градини, две основни училища и две профилирани училища в град Монтана, както и подобрявнедостъпа до предучилищно и училищно образование за деца в неравностойно положение.

 

Основните дейности, подкрепящи проектната идея, са реконструкция и обновяване на: сграда и дворно място на Детска градина №4 „Калинка”, сграда и дворно място на Детска градина №7 „Приказен свят”, сграда, физкултурен салон и дворно място на Четвърто основно училище „Иван Вазов” и Трето основно училище „Петър Берон” и сграда, физкултурен салон и дворно място на ПМПГ „Св. Климент Охридски” и ПГПЧЕПетър Богдан”.  

 

Резултатите от проекта са създаване на по-привлекателна образователна среда в предучилищните и училищните заведения чрез модернизация и осъвременяване на сградния фонд и дворните пространства.

 

В дългосрочен план изпълнението на проекта – като част от изпълнение на инвестиционната програма ще подпомогне постигането на визията на града, която определя гр. Монтана като динамично развиващ се агломерационен център с конкурентоспособна икономика, високи нива на заетост и чиста благоустроена градска среда с грижа за хората в перспектива до 2020 г.

 

Проектът BG16RFOP001-1.026-0001 „Модернизиране на образователна инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж”2014-2020, съфинасирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Copyright © 2024. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook