^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Условия и ред за заемане на свободни места

Природо-математическа профилирана гимназия

„Св. Климент Охридски“

 

Условия и ред за заемане на свободни места в ПМПГ „Св. Климент Охридски“

 1. За свободни се считат местата до утвърдения държавен план-прием, които включват:
  1. незаети места;
  2. освободени през учебната година места.
 2. Свободните места се обявяват в тридневен срок от освобождаването им (издаване на удостоверение за преместване) на сайта на училището и в РУО.
 3. Учениците може да се преместват на свободни места, както следва:
  1. V до VI клас – през цялата учебна година;
  2. VII до Х клас включително – не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок;
  3.  XI клас – не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок по същия профил при условие, че задължителните профилиращи предмети са еднакви;
  4. XII клас – не по-късно от 30 учебни дни преди края на първия учебен срок по същия профил при условие, че задължителните профилиращи предмети са еднакви
 4. Учениците може да се преместват на свободни места след:
  1. подаване на писмено заявление от родител/настойник и/или ученика съгласно чл. 12, ал.2 от ЗПУО до директора на училището;
  2. в заявлението следва да се посочат конкретни мотиви, налагащи това преместване. В случай, че е възможно, да бъдат приложени съответни документи, доказващи обстоятелствата за преместването;
  3. Директорът издава служебна бележка до  три работни дни, с която потвърждава възможността за записване на ученика.
 5. Директорът определя със заповед условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника и/или ученика относно различията в учебния план в паралелката и необходимите приравнителни изпити, ако има такива.
 6. При наличие на повече от един кандидат по обявеното свободно място се прилагат следните критерии:
  1. Най-малък брой приравнителни изпити при сравняване на училищните учебни планове;
  2. Среден успех от предходната учебна година (учебен срок).
  3. Няма действащи наказания на Педагогическия съвет
  4. При равни условия по предходните точки окончателното решение за преместване се взема от Директора на гимназията.
 7. В случай на отказ ученикът да бъде преместен, директорът писмено уведомява  родителя/настойника за причините.
 8. Ученикът се счита за преместен в училището от датата, посочена в заповедта на директора на ПМПГ „Св. Климент Охридски“ – Монтана.

 

Правилата са утвърдени със Заповед № РД–15–107/03.12.2019 г. на директора на ПМПГ „Св. Климент Охридски“ – Монтана.

 

Copyright © 2024. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook