^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Втора незабравима среща по проект на Програма Еразъм+ / The second unforgettable Erasmus+ project meeting

В периода от 7 до 11 октомври 2019 година ученици от  X и XI клас на ПМПГ „Св. Кл. Охридски“, с ръководители госпожа Симеонова и госпожа Йорданова, заедно с още 12 ученици от Португалия и Германия участваха в международен обмен в град Кастро дел Рио, Испания по проект JOBEU (възможности за работа за млади хора в Европа). 

В началото на визитата учениците от четирите държави представиха своята  страна, град и училище. В следващите дни участваха в  разнообразни дейности, пътувания и наблюдения, които им дадоха възможност да се запознаят с някои характерни за региона професии и уменията, които са необходими, за да бъдат упражнявани те.

В заключителния етап от срещата всеки от сформираните международни екипи представи пред останалите участници резултатите от своите проучвания на място и в интернет.  Срещи, разговори и презентации информираха участниците в проекта по важни въпроси, свързани с търсене и намиране на желана, добре платена и перспективна работа. По време на престоя си в Кастро дел Рио учениците се запознаха с културното наследство, традициите, кухнята и забележителностите на най-южната испанска провинция Андалусия, научиха основни изрази и думи на испански език.

Това е втората среща по проекта  JOBEU, предстои още една - в Дюселдорф, Германия през февруари 2020. Нашата гимназия  ще бъде домакин на четвъртата среща по Проекта през  май 2020 година, когато партньорите от останалите три държави ще имат възможността да се запознаят с нашата страна, българските културни традиции и пазара на труда в регион Монтана.

 

The second unforgettable Erasmus+ project meeting ,

 

During the period  7 to 11 October 2019, students from grades X and XI at theProfiled Mathematics School “ St. Kl. Ohridski ”, led by Ms Simeonova and Ms Yordanova, along with 12 other students from Portugal and Germany participated in an international exchange in the city of Castro del Rio, Spain, under the JOBEU project (job opportunities for young people in Europe). At the beginning of the visit, students from the four countries presented their country, city and school. Over the next few days, they participated in a variety of activities, trips and observations that gave them the opportunity to become familiar with some of the region's specific professions and the skills needed to practice them.

In the final stage of the meeting, each of the formed four  international  teams  presented to the other participants the results of their on-site and online surveys. Meetings, talks and presentations informed project participants on important issues related to finding desired, well-paid and promising work. During their stay in Castro del Rio, the students became acquainted with the cultural heritage, traditions, cuisine and sights of the southernmost province of Andalusia, learned basic expressions and words in Spanish.

This is the second JOBEU meeting, there will be another one - in Düsseldorf, Germany in February 2020. Our high school will host the fourth Project meeting in May 2020, when partners from the other three countries will have the opportunity to get to know our country , Bulgarian cultural traditions and the labor market in the Montana region.

 

Copyright © 2024. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook