^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ПЪРВА ВЪЛНУВАЩА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ JOBEU

 В периода 13-17 май 2019 година ученици от IX и X клас на ПМПГ „Св. Кл. Охридски“, с ръководители Марияна Стефанова, Юлия Първанова и Юлия Тимова, заедно с още 12 ученици от Испания и Германия участваха в международен обмен в Ангра де Хероижмо, Терсейра, Португалия по проект JOBEU (възможности за работа за млади хора в Европа). В началото на визитата учениците от четирите държави представиха своята  страна, град и училище. В следващите дни участваха в  разнообразни дейности, пътувания и наблюдения, които им дадоха възможност да се запознаят с някои характерни за острова професии и уменията, които са необходими, за да бъдат упражнявани.

В заключителния етап от срещата всеки от сформираните международни екипи представи пред останалите участници резултатите от своите проучвания на терен и в интернет.  Срещи, разговори и презентации информираха участниците в проекта по важни въпроси, свързани с търсене и намиране на желана, добре платена и перспективна работа. По време на престоя си в Ангра де Хероижмо учениците се запознаха с културното наследство, традициите, кухнята и забележителностите на острова, научиха основни изрази и думи на португалски език.

Това е едва първата среща по проекта  JOBEU, предстоят още две - в Дюселдорф, Германия и Кастро дел Рио, Испания.ПМПГ  ще бъде домакин на среща по Проекта през  май 2020 година, когато партньорите от останалите три държави ще имат възможността да се запознаят с нашата страна, българските културни традиции и пазара на труда в регион Монтана.

 

  

FIRST UNFORGETABLE MEETING ON PROJECT JOBEU

In the period 13-17 May 2019 pupils of the IX and X grade of the "St. Kl. Ohridski ", led by Mariana Stefanova, Yulia Parvanova and Yulia Timova together with another 12 students from Spain and Germany participated in an international exchange in Angra de Herozo, Tersera, Portugal, on the JOBEU project (job opportunities for young people in Europe). At the beginning of the visit students from the four countries presented their country, city and school. In the following days, they took part in a variety of activities, trips and observations that gave them the opportunity to learn about some island-specific occupations and the skills they needed to be practiced.

 

At the final stage of the meeting each of the international teams presented the results of their field trials and the internet to the other participants. Meetings, conversations and presentations informed the project participants about important issues related to searching for and finding desirable, well-paid and promising jobs. During their stay in Angra de Herozo, students learned about the cultural heritage, traditions, cuisine and landmarks of the island, learned basic phrases and words in Portuguese.

 

This is just the first JOBEU meeting, two more are ahead - in Düsseldorf, Germany and Castro Del Rio, Spain. Our school will host a Project meeting in May 2020 when partners from the other three countries will have the opportunity to get acquainted with our country, the Bulgarian cultural traditions and the labor market in the Montana region.

 

Copyright © 2023. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook