^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Конкурс за училищна лавка

ОБЯВА

ПМПГ ”Св. Климент Охридски”, гр. Монтана и ПГПЧЕ” Петър Богдан”, гр. Монтана на основание чл.13, ал.5 и ал.6от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и заповед №.№.РД-15-231-1/30.03.2022г. на директора на ПМПГ ”Св. Климент Охридски”, гр. Монтана  във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост

ОБЯВЯВАТ КОНКУРС

за отдаване под наем за срок от 5 (пет)години на помещение част от недвижим имот публична общинска собственост

 

 

Наименование, описание и местонахождение на обекта

 

 

площ

Начална конкурсна цена, месечен наем върху която се начислява ДДС (лева)

 

 

Депозит

(лева)

Цена на конкурсни документи

(лева)

Помещение, представляващо лавка за продажба на закуски, сокове и топли напитки, находящо на първия етаж в сградата на ПМПГ ”Св. Климент Охридски”, гр. Монтана и ПГПЧЕ” Петър Богдан”, гр. Монтана с идентификатор 48489.11.458.1 по КК на гр. Монтана, находяща се в ПИ с идентификатор 48489.11.458 по КК на гр. Монтана, представляващ УПИ І, кв. 106 по действащия подробен устройствен план на гр. Монтана

 

62.00 кв.м.

 

178.70

 

536.00

 

80.00

 

Заявления за участие в конкурса се подават всчетоводството, ет.1 на  ПМПГ ”Св.Климент Охридски”, гр. Монтана.

Конкурсните документи се закупуват и получаватот  касата на  ПМПГ ”Св.Климент Охридски”, гр. Монтана.

Депозит за участие се внася вкасата на  ПМПГ ”Св.Климент Охридски”, гр. Монтана.

Крайният срок за подаване на заявления и предложения за участие в конкурса, за закупуване на конкурсни документи и за внасяне на депозит е 15.00 часа на 04.05.2022 г., ако няма подадени предложения или има само от един кандидат, срокът се удължава до 15.00 часа на 09.05.2022 г.

Конкурсът ще се проведе на 10.05.2022 г.от 17.30часа.

 

За справки: тел. 096/588 999  

 

Copyright © 2024. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook