^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Преминаване на ученик в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)

Информация на основание чл. 12 и във връзка с чл.115а (Нов - ДВ, бр. 82 от 2020 г.) от Закона за предучилищното и училищното образование

 Преминаването на отделен ученик в ОРЕС по негов избор / избор на родител е възможно:

 1. До 30 учебни дни - по избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и след заповед на директора на училището, при наличие на необходимите технически и технологични средства.
 2. Над 30 учебни дни - при обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес в училището не е преустановен, при наличие на необходимите технически и технологични средства, до края на извънредната епидемична обстановка, в следните случаи:
  2.1. Ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му;
  2.2. Ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един адрес;
  2.3. По избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 и след разрешение на началника на регионалното управление на образованието.

Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване. В ПМПГ ‚Св. Климент Охридски“ гр. Монтана то се осъществява в синхронен и асинхронен режим в електронната платформа MS Teams. Родителят  попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение. Директорът представя становище за възможността на училището да предостави обучение в електронна среда, както и информация за успеха и активността на ученика през изминалата учебна година. Комплектът документи се  представя електронно в РУО – Монтана от директора на училището. Комисия в РУО-Монтана ги разглежда и дава разрешение или отказва обучението в дневна форма в електронна среда от разстояние. Ако становището е положително, директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.

 
Необходими документи

 1. Заявление за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда (за ученици от 14 г. Възраст) – Приложение 1
 2. Заявление за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда (за ученици от 14 до 18 г. възраст) - Приложение 2
 3. Декларация за задължения при обучението на ученика от разстояние в електронна среда – Приложение3
Copyright © 2024. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook