^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

СТИПЕНДИИ за II срок на учебната 2021/2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ за учениците, желаещи да получават стипендия

             Учениците, желаещи да получават стипендии през втори учебен срок на учебната 2021/2022 г., могат да се запознаят с Условията за отпускане на стипендии на ученици след завършено основно образование от сайта на ПМПГ „Св. Климент Охридски  - Монтана, раздел Стипендии. 

       В срок до 04.03.2022 г. учениците, желаещи да участват в класиране, подават в счетоводството съответния вид заявление, придружено с необходимите документи.
 
       Критерии и условия за участие в класиране за получаване на стипендия през втори учебен срок на 2021/2022 учебна година:
 
I. . Стипендии за постигнати образователни резултати
1. Заявление – декларация, приложение № 1. 
2. Успех над  5.50  от първи срок на  учебната година .
3. Ученикът да няма наложено наказание от Педагогически съвет.
II. Стипендии за ученици с един родител или без родители.
1.Заявление – декларация, приложение № 4.
2.Копие на смъртен акт.
III . Стипендии за ученици с трайни увреждания.
1.Заявление – декларация, приложение № 3.
2.Актуален документ от ТЕЛК.
IV. Подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането.
1. Заявление-декларация , приложение  № 2.  
2. Месечен доход на член от семейството – от мес. 08.2021 год. до мес. 01.2022 год. вкл. – 650,00 лв.
3. Успех над 4.80 от първи срок на  учебната година. 
4. Ученикът да няма наложено наказание от Педагогически съвет
Необходими документи :
1.Заявление – декларация  /трябва да бъде подписана от ученик, родител и класен ръководител/
2.Служебни бележки и декларации от родителите за получен брутен доход от  мес. 08.2021 год. до мес. 01.2022 год.
3.Служебна бележка за получените семейни помощи /от социални грижи по местоживеене/.
4.Ако ученикът кандидатстващ за социална стипендия има учaщи братя или сестри прилага служебна бележка от учебното заведение в което учат, в която да е посочена получаваната стипендия. 
5.Удостоверение от Бюрото по труда за безработни родители,  за получаваното обезщетение. Ако няма регистрация в бюрото по труда - нотариално заверена декларация, че няма доходи за съответния период ( мес. 08.2021 год. до мес. 01.2022 г)
6.Ако родителите са пенсионери – служебна бележка от пенсионен отдел на ТП на НОИ  за получаваната пенсия. 
 
           Забележка: Членове на семейството са: майка, баща, непълнолетни и пълнолетни братя и сестри /учащи до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20 – годишна възраст/.
 

        Заявления без необходимите придружаващи ги документи няма да бъдат разглеждани от комисията!!!

 

Приложение 1ИЗТЕГЛИ ОТТУК

Приложение 2ИЗТЕГЛИ ОТТУК

Приложение 3ИЗТЕГЛИ ОТТУК

Приложение 4ИЗТЕГЛИ ОТТУК

Приложение 5ИЗТЕГЛИ ОТТУК

Copyright © 2024. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook