^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Стипендии'2020

СЪОБЩЕНИЕ

       В срок до 26.10.2020 г. учениците желаещи да получават стипендия за:

I.Отличен успех , попълват  Заявление – декларация, приложение № 1. При следните условия:

 1. Успех над 5.80 от предходната учебна година .
 2. Ученикът да няма наложено наказание от Педагогически съвет.

II.Стипендии за ученици с един родител или без родители,  попълват  Заявление – декларация, приложение № 4.

III . Стипендии за ученици с трайни увреждания,  попълват  Заявление – декларация, приложение № 3.

IV. Подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането, попълват  Заявление-декларация , приложение  № 2.

 1. Месечен доход на член от семейството – от м. 04.2020год. до м. 09.2020 год. вкл. – 610.00лв.
 2. Успех над 4.80от предходната учебна година. Ученикът да няма наложено наказание от Педагогически съвет

Необходими документи:

 1. Заявление – декларация  /трябва да бъде подписана от ученик, родител и класен ръководител/
 2. Служебни бележки и декларации от родителите за получен брутен доход от  м. 04.2020год. до м. 09.2020 год.
 3. Служебна бележка за получените семейни помощи /от социални грижи по местоживеене/ за периода – от м. 04.2020г. до м. 09.2020 г. включително/.
 4. Ако ученикът кандидатстващ за социална стипендия има учaщи братя или сестри прилага служебна бележка от учебното заведение в което учат, в която да е посочена получаваната от брата или сестрата стипендия от м. 04.2020год. до м. 09.2020 г. включително.
 5. Удостоверение от Бюрото по труда за безработни родители,  за получаваното обезщетение  и нотариално заверена декларация  за други доходи за периода – 04.2020год. до м. 09.2020 г.
 6. Ако родителите са пенсионери – служебна бележка от пенсионен отдел на ТП на НОИ  за получаваната пенсия за периода от м. 04.2020год. до м. 09.2020 г. включително.
 7. Копие от съдебно решение за развод и присъдена издръжка /при разведени родители/ и нотариално заверена декларация за липсата на последващ брак или фактическо съпружеско съжителство на майката или бащата с лице, което не е родител по смисъла на § 2 от Допълнителните разпоредби на  Постановление 328 на МС от 21.12.2017 година за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование.

 

           Забележка: Членове на семейството са: майка, баща, непълнолетни и пълнолетни братя и сестри /учащи до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20 – годишна възраст/.

 

             Учениците желаещи да получават стипендии могат да се запознаят с Правилата за отпускане на стипендии след завършено основно образование на сайта на ПМПГ „Св. Климент Охридски”

 

 

        Заявления без необходимите придружаващи ги документи няма да бъдат разглеждани от комисията!!!

 

Copyright © 2024. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook