^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Състезание за ученици от 4. клас „Математика за всеки“ - ИНСТРУКТАЖ

 Преди започване на състезанието ученикът:

§ Явява се в сградата на училището не по-късно от 30 (тридесет) минути преди часа, определен със заповед на министъра на образованието и науката за начало на състезанието.

§ Влиза в залата като показва на квестора документ за самоличност (ученическа лична карта/ученическа книжка).

§ Заема персонално определеното му работно място, не по-късно от 15 (петнадесет) минути преди часа, определен със заповед на министъра на образованието и науката за начало на състезанието.

§ Носи и ползва химикалка, молив и гума, линия, пергел, триъгълник.

 

 Непосредствено преди началото на състезанието:

§ Получава от квестор изпитен комплект и помощни материали.

§ На работното си място попълва с печатни букви идентификационната си бланка, подписва я и я поставя малкия бял плик, без да го запечатва.

 

По време  на състезанието:

 • Състезанието е с продължителност от общо три астрономически часа и се провежда на две части: Модул-1 с продължителност 90 минути и Модул-2 с продължителност 90 минути.
 • При провеждане на състезанието няма почивка между Модул-1 и Модул-2.
 • Състезанието е анонимно и отговорите се попълват на определените за целта бланки за съответните модули.
 • Ученикът НЕ записва върху бланките за отговор и решение име и не поставя други знаци, които може да нарушат анонимността на работата.
 • След приключване на работата по Модул -1, ученикът, в присъствието на квестора, поставя изпитната бланка в бял непрозрачен плик, без да го запечатва.
 • След приключване на работата и по Модул-2, ученикът, в присъствието на квестора, поставя изпитната бланка в белия непрозрачен плик, в който е бланката с Модул-1, поставя листовете за чернова и запечатен малък бял плик с идентификационната бланка, запечатва големия непрозрачен бял плик, подписва се в квесторския протокол и напуска изпитната зала.
 • По време на състезанието ученикът не може да използва изчислителна техника, комуникационна техника, други технически средства или математическа литература.
 • Ученикът се отстранява се от състезанието и напуска сградата на училището , ако:
  • преписва от хартиен носител;
  • преписва от данни, съдържащи се в технически устройства (мобилни телефони, калкулатори, таблети и др.);
  •  преписва от работата на друг ученик;
  • използва мобилен телефон или друго техническо средство за комуникация; изнася извън залата изпитни материали или информация за съдържанието им.

Изпитната работа на отстранения ученик не се оценява.

Copyright © 2024. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook