^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

РЕГЛАМЕНТ за прием на ученици в ПМПГ „Св. Климент Охридски”-Монтана в V клас за учебна 2020/2021 год.

РЕГЛАМЕНТ

за прием на ученици в ПМПГ „Св. Климент Охридски” Монтана в V клас

за учебна 2020-2021 година

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тези вътрешни правила се определят редът и условията за Държавен план-прием в V клас в ПМПГ „Св. Климент Охридски за учебната 2020/2021 година и са разработени в съответствие с чл.38, ал.3 от ЗПУО и с Раздел IV от Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование.

        2) Регламента е съобразен с промените наНаредба №10 за организация на дейностите в училищното образование (обн. „Държавен вестник“ на 13.05.2020)

Чл. 2. В V клас се приемат ученици след завършен начален етап на основно образование.

Чл. 3. Регламентът се приема от Педагогическия съвет и се съгласува с Обществения съвет на Гимназията.

Чл. 4. Регламентът и дейностите, свързани с прилагането му, се утвърждават със заповед на директора на училището.

 

I. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРИЕМА

Чл. 5. (1) Право на участие в приема в V клас в ПМПГ "Св. Климент Охридски”  има всеки ученик, който успешно е завършил началния етап на основно образование;

         (2) Ученик има право да участва в класирането за прием по ал.1, ако се е явил поне на едно състезания в областта на математиката по чл. 6, ал.1.

      (3) Ученици от чужда държава участват в приема при условията на чл. 73, ал. 2 от Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование.

Чл. 6. (1)  Състезанията с резултатите от които може да се участва при класирането, са:

 1.  Областен кръг на олимпиадата по математика – 01.02.2020г.;
 2.  Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“,28.06.2020 г.

         (2) състезанията по ал.1 са определени от Педагогическия съвет на ПМПГ "Св. Климент Охридски “ 

 

II. БАЛООБРАЗУВАНЕ И КЛАСИРАНЕ

Чл. 7. (1) Балът за прием се формира въз основа на:

 1. успеха от удостоверението за завършен начален етап на образование, изчислен като средноаритметична стойност след превръщането на оценките по учебните предмети изучавани в раздел А на учебния план в точки;
 2. броят на точките от по-високият индивидуални резултатаизмежду постигнатите на математическите състезания, посочени в чл.6, ал.1, след умножение със съответния коефициент съгласно чл.9.

       (2)  Оценките от ал.1 се превръщат в точки съгласно чл.9, ал.10 от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, както следва:

Отличен (6.00)      - 50 точки;

Мн. Добър(5.00)   - 39 точки;

Добър (4.00)          - 26 точки;

Среден (3.00)        - 15 точки.

Чл. 8. Точките, които участват в класирането, съгласно чл.7, ал.1, т.2, се получават, като резултатът на ученика от всяко състезание се умножи със съответен коефициент.

Чл.  9. (1) Коефициентите за посочените в чл.6, ал.1 състезания са:

 1. областен кръг на олимпиадата по математика в брой точки умножен по коефициент 5
 2. Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ в брой точки  умножен по коефициент 1

           (2) Точките, които се получават по чл.7, ал.1, т.1 и по чл.8, са с точност 0,01.

Чл.10. За участие в  класирането за прием учениците подават:

 1. заявление до директора наПМПГ "Св. Климент Охридски” гр. Монтана, в което са посочили своето желание;
 2. копия на документите за резултатите от състезанието и/или олимпиадата – само за ученици от друга област;
 3. копие на удостоверение за завършен начален етап;

Чл.11. Класирането се извършва в низходящ ред от училищна комисия, определена със заповед на директора.

Чл.12. Когато в класирането има ученици с равен резултат и с броя им се надхвърля държавният план-прием, те се класират в низходящ ред по допълнителни критерии при следната последователност:

 1. Резултат от областен кръг на олимпиадата по математика в брой точки;
 2. Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“в брой точки 
 3. Оценките от удостоверението за завършен начален етап на образование в следната последователност: математика, български език и литература, чужд език, човек и природа.

Чл. 13. (1) За записване в ПМПГ „Св. Климент Охридски” приетите ученици подават заявление до директора на училището и оригинал на удостоверение за завършен начален етап;

        (2) Над утвърдения държавен план-прием, съгласно  чл. 77, ал 2 от Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование, се приемат:

1. близнаци в паралелката, в която един е приет по общия ред въз основа на резултатите от класирането;

2. ученик с двама починали родители при заявено от него желание, ако отговаря на условията по чл. 73. от Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование.

Чл. 14.(1) Директорът изготвя и оповестява на интернет страницата на училището График на дейностите по класиране и записване на учениците;

       (2) резултатите на учениците се оформят в рейтинг-скала и се оповестяват на интернет страницата на училището.

 

Чл. 15  Приемът в ПМПГ„Св. Климент Охридски” – гр. Монтана за учебната 2020/2021се извършва до 30.07.2020г.

Регламентът  е приет от Педагогическия съвет на ПМПГ с Протокол № 6/20.05.2020 г. и е съгласуван с Обществения съвет на ПМПГ с Протокол №2/26.05.2020г.

Copyright © 2024. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook