^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

СВОБОДНИ МЕСТА

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 51 от ППЗНП и Решение на Педагогическия съвет – Протокол № 13 /28.06.2013 година Природоматематическа гимназия ”Св. Климент Охридски” Монтана

ОБЯВЯВА СВОБОДНИ МЕСТА за учебната 2013/2014 година, както следва:
- за ІХ клас профил природоматематически – инф. технологии – 2 ученици
- за ІХ клас профил природоматематически – биология и ЗО – 1 ученик
- за Х клас профил природоматематически – информатика – 1 ученик
- за Х клас профил природоматематически – инф. технологии – 6 ученици
- за Х клас профил природоматематически – биология и ЗО – 2 ученици

Кандидатите за свободните места подават следните документи:
1. Заявление до директора на Природо-математическа гимназия ”Св. Климент Охридски” - Монтана
2. Копие от учебен план, по който ученикът се е обучавал.
3. Документ, удостоверяващ завършен клас през учебната 2012/2013 година.


СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 19 юли 2013 год.
Всички кандидати за обявените свободни места ще се приемат след успешно полагане на приравнителни изпити в случаите, когато учебния план, по който се е обучавал ученикът, е различен от действащия учебен план в Природо-математическа гимназия ”Св. Климент Охридски” Монтана.
При наличие на повече ученици, успешно положили приравнителни изпити за едно свободно място, класирането се извършва по бал. Балообразуващи са оценките от ЗП (приравнителни изпити) по учебен план на приемащото училище за съответния клас. Балът се формира от сумата на всички оценки от балообразуващите предмети.
Приравнителните изпити ще се провеждат от 02.09.2013год. по график, определен със заповед на директора.

Copyright © 2024. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook