^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ГРУПИ ПО ИНТЕРЕСИ

I.                    Дейности за мотивиране на учениците за участие в занимания по интереси в тематичните направления „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“, „Технологии“;

·          „Дигитална креативност“  – 1 група

·         „Природни науки“– 3 групи

·         „Математика“ – 3 групи

·         „Технологии“ – 6 групи.

II.                 Дейности за подпомагане на професионалното ориентиране на учениците при избора на възможности за обучение и професия;

 Основните дейности в това направление се реализират в групите ”Езикова лаборатория”, „Млад пожарникар”, „Мултимедия”, „Млад биолог”, „Млад историк”

III.              Тематичните направления на заниманията по интереси, които ще се провеждат в училището. Тематичните направления и времевите графици са разработени от ръководителите на групи и са съобразени с изискванията на чл. 21(12) и чл. 21в (1) от Наредбата за приобщаващото образование

IV.              Дейности за изяви на учениците, обхванати в заниманията по интереси, за популяризиране на постиженията им

·         Две публични изяви, съобразени със спецификата на заниманията;

·         Периодично подаване на информация за отразяване на дейността на групите в платформата class.mon.bg

V.                Междуинституционални дейности за занимания по интереси и за изяви на постиженията на учениците

·         Съвместна дейност с организации и институции, ангажирани с идентифициране  и развитие на заложбите и интересите на учениците.

Copyright © 2024. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook