^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Инструктаж за обучение в електронна среда и правила за онлайн-общуване

Обучението в електронна среда е вид обучение в реално време, но в различна от училищната среда. Обучението от този вид е неприсъствена форма, при която учениците остават ангажирани с учебния процес и се осъществява комуникация между тях и учителите.Както всяка организирана форма на дейност и тук се налага спазването на определени правила, за да се избегнат проблеми, да не се нарушава учебния процес и да се регламентира комуникацията между участниците.

Обучението в електронна среда се прилага при промяна на установения дневен режим със заповед на РУО – Монтана и/или МОН.

В началото на учебната година ПМПГ получава информация с какви устройства разполагат учениците, колко човека в едно семейство използват един телефон/ таблет/ компютър, каква е достъпността до интернет.

ПМПГ използва основно Офис 365 –  учебна платформа, чиято цел е провеждането на онлайн обучение. За обучение в електронна среда е препоръчително използването на Microsoft Teams – виртуална класна стая с генерираните електрони акаунти на учениците и преподавателите от ПМПГ. Обучението и кореспонденцията с учениците, родителите и ръководството на училището ще се реализира чрез платформата Office 365 и електронния дневник Shkolo.bg. По време на online сесиите  се извършва активна писмена и/или аудио комуникация между преподавателите и учениците, като преподавателя задава въпроси към конкретни ученици, отговорите се дават писмено или устно. При невъзможност за реализация на поставените задания, учениците могат да пишат, да чертаят схеми, диаграми, фигури в тетрадките, а след това със снимки се изпращат по време на упражнението в общия чат или на указан от преподавателя адрес. Учениците решават домашните задания в тетрадките за практически упражнения, както и прочитат съответния материал предварително.

Основни правила при обучение в електронна среда
 1. Преди началото onlineсрещата с преподавателя ученикът се подготвя в подходящ външен вид, с изправно устройство, слушалки, микрофон и по възможност камера, необходимите учебни помагала и пособия за писане.
 2. Подготовка и на средата:
 • без странични шумове, светлини др.
 • препоръчва се ползването на слушалки, за да се избегне микрофония.
 1. В точния час ученикът се присъединява към виртуалната класна стая на съответния учебен предмет от дневната програма.
 2. С началото на online урока/сесията личният микрофон се заглушава и не се включва освен при изрично изискване от страна на преподавателя.
 3. По време на online урока учениците са длъжни да наблюдават и слушат внимателно презентацията на учителя, както и да взимат участие при поставените задачи. Учителят има право да задава въпроси към конкретен ученик, с което проверява неговото активно присъствие, знания и концентрация в час.
 4. По време на online урока не се допуска говорене, изпращане на съобщения, снимки и емотикони между участниците. Това се счита за нарушаване на учебния процес и неуважение към преподавателя, което се отбелязва със забележка и уведомяване на родителя.
 5. При проблем с интернет връзката, ученикът се свързва с преподавателя и получава допълнителни инструкции за компенсиране на пропуските.
 6. При неспазване на правилата за етично поведение във виртуалната класна стая учителят има право да заглуши микрофона и да ограничи комуникацията на конкретен ученик за този час.
 7. Учителят има право да записва online уроците с помощта на инструментите на приложението MS Teams, с цел същите да бъдат наблюдавани по-късно от неприсъствалите ученици.
 8. Учителят е длъжен да предоставя разработените учебни материали за постоянно ползване от учениците.
 9. Учителя, в зависимост от спецификата на конкретния учебен материал, може да използва различни ресурси – презентации, разработени учебни материали, електронни учебници, различни обучителни канали, като отговаря за истинността и адекватността им.
 10. Учителя носи отговорност за съответствието използваните onlineканали с възрастта на учениците.
 11.  След приключване на online урока ученикът излиза от текущата сесия. Преподавателят напуска последен след всички ученици.
 12.  Към всяка виртуална класна стая има активен чат-канал и след online сесиите. Изпратените текстови, гласови и видео-съобщения остават в хронологията на чата и могат да бъдат разгледани от всички участници – ученици, родители, учители и директор.
 13. При осъществяване на onlineпроверка на знанията, уменията и компетентностите, учениците са длъжни да работят самостоятелно, активно и без използване на електронни ресурси несвързани с поставените задачи и проблеми.
 14. При осъществяване на проектна и екипна дейност, учениците имат право да създадат своя затворена група в друга обучителна или социална платформа, до която преподавателя да има достъп за контрол и съдействия.
 15.  Предвид публичността и големия брой участници във онлайн-обучението не се допуска:
  • споделяне на лична информация, несвързана с темата и целите на обучението;
  • изпращане на обидни и дискриминационни съобщения, изображения и емотикони;
  • писането само с главни букви се счита за комуникация на висок тон;
  • многократно изпращане на едно и също съобщение (спам);
  • писането на съобщения на български език, но със символи от чужда азбука.
  • писането на чужд език, ако това не е пряко свързано със спецификата на конкретния предмет;
 16. Всеки преподавател трябва да може да удостовери проведеното занятие, както и активността на учениците, както съхранява учебните материали, върнатите домашни работи и оценяването на обучаемите.
 17. Родителите са длъжни да осъществяват контрол и съдействие на учениците при работа в електронна среда.
 18. Ръководството на ПМПГ има достъп до виртуалните стаи за осъществяване на контрол и съдействие.
 19. При обучението и оценяване в onlineсреда, участниците спазват всички установени нормативни актове на МОН – ЗПУО и съответните наредби.

 

Всички участниците в onlineобучение на ПМПГ „Св. Климент Охридски“ – Монтана са длъжни да спазват посочените правила за общуване в обучителната онлайн-мрежа на училището.

 

 

Към всеки участник в обучението в електронна среда, ПМПГ „Св. Климент Охридски“ – Монтана има изискване за грамотност, добър тон и уважение в комуникацията с преподаватели и съученици, както и към спазване на всички мерки за безопасни действия в интернет.

 

Copyright © 2024. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook