^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Обяснителна записка към бюджета за 2019 г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към бюджета на ПМПГ „Св. Климент Охридски” за 2019 година

Бюджетът на ПМПГ „Св. Климент Охридски” за 2019 година се формира на база разчетни показатели, съгласно формулите по  ЗДБРБ за 2019 г. за делегираните държавни дейности, функция „Образование”, единните разходни стандарти, съгласно РМС №776/30.10.2018 г. и натурални показатели за брой ученици, които към 01.01.2019 г. са 545 – редовна форма на обучение.

ПМПГ „Св. Климент Охридски” като общинско училище се финансира от Община Монтана, като първостепенен разпоредител с бюджетни ктедити.

  I.Приходи – финансиране от Община Монтана.

1.Средствата за бюджет 2019 по формула, съгласно заповед № 278/15.02.2019 г. на кмета на Община Монтана за прилагане на системата за делегирани бюджети за 2019 г. по разходни стандарти:

-         за ученици 545 х 1668,53 лв. : 909349 лв. /98,545% от регионален стандарт за ученик/;

-         за институция 40358 лв. /100% от РС/;

-         за брой паралелки 22 бр.  х  8593 лв. : 189046 лв.;

-         за ученици гимназиален етап 435 х 39 : 16965 лв.;

-         за материално-техническата база 25 лв. х бр. ученици 545 : 13625 лв.;

-         за стипендии на база ученици гимназиален етап 435 х 87 лв. : 37845 лв.;

-         за занимания по интереси 15388 лв.;

2. Преходен остатък в размер на 13855 лв. в т.ч. 5000 лв. средства за годишни стипендии от дарение, 1299 лв преходен остатък от стипендии за 2018 г., 1725 лв. по НП „Ученически олимпиади и състезания”, 389 лв трансфер от АСП, за спрени месечни помощи, 5433 лв. остатък  от държавна субсидия по ЕРС. Целевите средства, включени в преходния остатък, запазват характера си и през 2019 г.

II. Преходен остатък по проект „ЕРАЗЪМ+”  JOBEU в размер на 32464 лв.

III.Собствени приходи 2500 лв. от наеми, в т.ч. наем на училищната лавка 2076 лв.

Общ бюджет: 1272295 лв.

 

 

IV. Разходи по видове разходни параграфи:

1.        Заплати и възнаграждения по трудови правоотношения, параграф 01 00: 741862 лв.

2.        Други възнаграждения и плащания, параграф 02 00: 72600 лв.

3.        Задължителни осигурителни вноски, параграф 05 00: 170800 лв.

4.        Издръжка, параграф 10 00: 224289 лв. /вкл. 32464 лв. разходи по проект „ЕРАЗЪМ+”/.

5.        Общински такси, параграф 19 81: 18600 лв.

6.        Стипендии, параграф 40 00: 44144 лв. /вкл. 5000 лв годишни стипендии от дарение/.

 

В бюджета са включени :

1.            Представително облекло на учителите 19280 лв. и  работно облекло на непедагогическия персонал 5000 лв.

2.            Средства за квалификация на учителите 6984 лв. 1,2 % от средствата за работна заплата на педагогическия персонал. Неизразходвани  от 2018 г.- 2847 лв.

3.            Диференцирано заплащане на учителите 29674,48 лв.  – 4 % от ФРЗ.

4.            Средства за СБКО в размер на 3% /вкл. и осигуровки за сметка на работодател/ върху  средствата за основна работна заплата на персонала нает по трудови правоотношения.

 

Максимален размер на  ангажимент за разходи, който могат да бъдат поети : 268433 лв.

 

Максимален размер на нови задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г.: 224289 лв.

 

Изготвил:/п/

   Наташа Велкова-ЗДАСД ПМПГ „Св.Климент Охридски“

 

Copyright © 2024. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook