^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

БДП-2019/2020

Природо-математическа профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“

3400 Монтана ул. „Юлиус Ирасек“ № 7

тел: 096 305756

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.                       web: www.pmgmontana.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОГРАМА

 за подсигуряване на

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

учебна 2019/2020 година

 

І. УВОД

Настоящата програма за подобряване на безопасността на движението по пътищата е разработена в изпълнение на „Система от мерки на МОН за безопасно движение по пътищата (Заповед №РД09-2061/08.08.2019 г. на министъра на образованието и науката) и писмо №РД-20-807/27.08.2016 г на РУО – Монтана.

Програмата е съобразена с:

 • „Безопасна система с визия нула загинали и тежко ранени“ (писмо №9105-300/04.09.2019 г. на МОН и писмо №РД-20-873/05.09.2019 г. на РУО Монтана)
 • осигуряване на по-добри условия в ПМПГ за прилагане на директивите и резолюциите на ЕС;
 • програма за подобряване на безопасността на движението по пътищата на страните членки на ЕС;

 

Дейностите в програмата са съобразени с:

 • закон за движение по пътищата;
 • Приложение 5 , чл. 11, ал. 3 от НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование (изм. 28.09.2019 г.)

 

 ІІ. ОСНОВНА ЦЕЛ И ПРИОРИТЕТИ

 

ОСНОВНА ЦЕЛ

 1. Създаване на условия и организация за свеждане до минимум на ПТП с ученици от гимназията.
 2. Създаване на условия за БДП при зимни условия и други проблемни климатични  ситуации.
 3. Опазване живота и здравето  на педагогическия и непедагогическия персонал.

 

ПРИОРИТЕТИ

 1. Възпитанието и обучението на учениците от гимназията по БДП да съдейства за формиране на знания и умения за самосъхранение, отговорност и дисциплина, за изграждане на етични взаимоотношения при движение по пътищата, за нова обществена култура по отношение на БДП.
 2. Да продължи обучение на учителите по БДП в гимназията.
 3. Да се подобри материално-техническата база и обзавеждането със съвременни технически средства за ефективно обучение.
 4. Дидактическо осигуряване.
 5. Да се прави периодично анализ на информацията за причини, обстоятелства и последици от ПТП с ученици.
 6. Да се работи активно за решаване на следните проблеми:

-осигуряване на по-добри условия за превантивна медицинска, психологическа и законодателна информация по проблемите;

-обезопасяване на района на гимназията;

-усъвършенстване ръководната и контролната дейност на директора върху обучението по БДП;

-активизиране участието на родители и общественост за намаляване на вероятността от ПТП;

7. Разширяване формите на взаимодействие в сътрудничество с общински структури, КАТ, МВР за решаване на конкретни проблеми по БДП.

 

ІІІ.  ДЕЙНОСТИ ПО РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА

 1. В началото на учебната година класните ръководители да запознаят  учениците с пътнотранспортната обстановка в района на училището.
 2. Разработване на маршрути за безопасно движение от и към училището. Запознаване на всеки ученик с правилата за безопасен превоз и движение по пътищата.
 3. Класните ръководители да проведат беседа–разговор за поведението на учениците, като участници в пътното движение, като ги запознаят с изготвените от ‘’Пътна полиция’’- ’Практически препоръки за предотвратяване на пътнотранспортни произшествия с деца и юноши през учебната година’’.
 4. Системна проверка на обезопасяването на училището с пътни знаци, парапет и ограничители на скоростта.
 5. Провеждане на училищно и общинско ниво на състезания, изложби, колопоходи и други масови мероприятия по БДП.
 6. Планиране на подготовката на учениците по БДП, съгласно утвърдените от МОН Концепция за обучението на деца и ученици по БДП и нормативната уредба.. Създаване на условия за теоретично обучение на учениците от V до ХІІ клас.
 7. Преди всяко организирано напускане на училищната сграда /екскурзии, походи, наблюдения и др./ да се провеждат разговори с учениците  за припомняне на правилата за безопасност на движение и същите да бъдат инструктирани срещу подпис.
 8. Създаване на организация за определяне на нискорисков маршрут за осъществяване на съответното организирано напускане на училищната сграда.
 9. Провеждане на ежедневен инструктаж в 5, 6, 7, 8 класове от всички преподаватели.
 10. Да се усъвършенства  системата от критерии и показатели за оценка и контрол на възпитанието и обучението по БДП.
 11. За реализиране на целта – активно сътрудничество с:
  • Община Монтана
  • БМЧК
  • СБА
  • КАТ
  • средства за масова информация
 12.  Да се продължи обучението  на учителите по БДП по методиката на преподаване на предмета.
 13. Обезопасяване на района на училището по отношение на достъп на превозни средства в двора му.
 14. Да се привличат на спонсори за обогатяване на учебно-техническата база по БДП.
 15.  Своевременно уведомяване на компетентните органи за наличие на необезопасени участъци и конфликтни точки. Да се търси съдействие за обезопасяването им, в т.ч. и за ограничаване на възможностите за движение с висока скорост на преминаващите МПС.

IV. ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 1. Обучение и формиране на навици за безопасно участие в движението.
 2. Правилен превоз на деца и създаване на безопасна инфраструктура.
 3. Добър личен пример от страна на възрастните.

V. ОСНОВНИ ТЕМИ

Vклас

Пътна среда. Пътна мрежа. Скоростен път. Автомобилен път.

Пътни превозни средства. Видове. Моторни превозни средства.

Пътна сигнализация. Сигнализиране на движението с пътни знаци. Предупредителни пътни знаци за опасност, пътни знаци, относно предимство и пътни знаци за въвеждане на забрана и отменяне на въведената забрана.

Поведение на пътя . Конфликт на пътя. Конфликти на пътя.

Перцептивни умения за безопасно поведение на пътя. Прогнозиране на пътно транспортна обстановка. Въвеждам –предвиждам.

 

VI  клас

Видове пътища. Пътна маркировка.

Пътни знаци с задължителни предписания, със специални предписания и даващи допълнителна информация Моторни превозни средства със специален режим на движение.

Алкохол.

Сензорни характеристики на зрението.

 

VII клас

Карта на пътищата в България и автомобилна навигация.

Мотопед.

Пътни знаци за оказване на направления, посоки, обекти и др. допълнителни табели.

Скорост. Пътно транспортни произшествия.

Сензорни характеристики на зрението.

 

VIII клас

Движение извън населено място през деня. Ж.П прелези. Маневри на пътя

Движение извън населено място през нощта и при различна видимост

ППС и МПС. Системи за пасивна и активна безопасност.

Основни правила на движението през отделните части на денонощието в извън населените места.

 

IXклас

Структура на пътя. Видове маркировка.

Групи пътни знаци.

Скорост на движение на МПС (автомобил, мотоциклет, мотопед, велосипед (вкл. ел. скутери, ховърбордове).

Действия на водача, според средствата за регулиране на движението.

 

Х клас

Категории МПС и свидетелства за тяхното управление

Административни наказания за нарушителите

Влияние на алкохола, наркотиците и други упойващи вещества при управление на МПС

Поведение на контролните органи при констатиране на нарушения от водачите на пътя.

 

XI и XII клас

Транспортна култура и дисциплина на пешеходците и водачите. Особени правила за някои участници в движението

Транспортна култура и дисциплина на пешеходците и водачите. Пътнотранспортни произшествия – рискове и злополуки на пътя.

----------------------------------------------------------------------------------------

Природо-математическа профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“

3400 Монтана ул. „Юлиус Ирасек“ № 7                 тел: 096 305756

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.                       web: www.pmgmontana.com

 

 ИНСТРУКТАЖ

за безопасно движение по пътищата

 

I. Недопускане на пътни инциденти с пешеходци

 1. Движението да се осъществява по тротоара или банкета на пътното платно;
 2. Улиците да се пресичат само на определените за това места.
 3. Пресичането да се осъществява при пълна сигурност след внимателно оглеждане и в двете посоки.
 4. Да не се пресича рисковано път с интензивно движение и при ограничена видимост.
 5. Да не се навлиза в платното, при наличие на бързо приближаващо се превозно средство, ако не е сигурно, че може ба спре.
 6. Да не се навлиза в платното пред/зад спрял на спирка автобус.
 7. Да се слиза от автобус, като се изчака да спре и след като потегли да се потърси най-безопасното място за пресичане.
 8. Да се освободи незабавно платното за движение при подаден сигнал от МПС със специален режим на движение.
 9. Да се спазват правилата за пресичане при действащ светофар (двуцветен или трицветен).
 10. Да се проявява предпазливост при ограничена видимост или на хлъзгава настилка, да не се избързва, да не се започва пресичане на заснежено или заледено пътно платно, при приближаващо се МПС.

II. Реакция след настъпване на ПТП

 1. Да се подаде сигнал на единен спешен номер 112 със информация за точно място (или ориентир, ако е извън населено място), вид на МПС, брой на пострадали, данни за подаващия информацията.
 2. Да се постави светлоотразителен триъгълник на 30 m.от мястото на ПТП в градски условия и на 100 m.извън населено място.
 3. Да се спрат преминаващите автомобили около мястото на инцидента, да се поиска помощ, като се съблюдава и собствената сигурност и безопасност.
 4. Да се опита да се оцени състоянието на пострадалите, да се степенуват по важност и при възможност да се окаже адекватна помощ. Оценката включва: дали пострадалите са в съзнание, дали могат да се движат, дали има кръвотечение и може ли да бъде спряно.

 

 

Copyright © 2024. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook