^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Техническо задание

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:

„Доставка на топлинна енергия за нуждите наПриродо-математическа

профилирана гимназия „Св. Климент Охридски” гр. Монтана”

 

I.                        ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

С оглед осигуряване на отоплението в сградата на ПМПГ „Св. Климент Охридски” гр. Монтана с адрес: гр. Монтана, ул. „Юлиус Ирасек” № 7, е необходимо е да се избере доставчик на топлинна енергия за нуждите на Природо-математическа профилирана гимназия (ПМПГ) „Св. Климент Охридски” гр. Монтана.

В сградата на ПМПГ „Св. Климент Охридски” гр. Монтана е изградена отоплителна инсталация, захранвана чрез топлопреносна мрежа от котелна централа, намираща се в приземния етажна сградата на училището. Централата е собственост на „Топлофикация” АД гр. Монтана.

ПМПГ „Св. Климент Охридски” гр. Монтана не разполага с друг алтернативен вариант за осигуряване отоплението в  сградата в гр. Монтана, ул. „Юлиус Ирасек” № 7, освен чрез доставка на топлинна енергия от оторизиран доставчик.

Дейностите по производство и пренос на топлинна енергия подлежат на лицензиране по Закона за енергетиката.

В регистъра на издадените лицензии от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за дейностите в енергетиката, не се установи да има издадени лицензии за производство и пренос на топлинна енергия по реда на чл. 39, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за енергетиката за територията на община Монтана, което препятства възлагането на обществена поръчка с предмет „Доставка на топлинна енергия за нуждите на ПМПГ „Св. Климент Охридски” гр. Монтана” чрез Покана до определени лица по реда на чл. 191, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки.

Съгласно чл. 39, ал. 4, т. 2 и т. 3 от Закона за енергетиката не се изисква издаване на лицензия за производство на топлинна енергия от лице, притежаващо централа с обща инсталирана топлинна мощност до 10 MW и за пренос на топлинна енергия от лице, притежаващо топлопреносна мрежа, към която са присъединени централи с обща инсталирана мощност до 10 MW.

Вид на процедурата: събиране на оферти с обява.

Прогнозна стойност на поръчката: до 50 000 (петдесет  хиляди) лв. без ДДС.

 

II.                     ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

1.         Доставка на топлинна енергия по изградената топлопреносна мрежа от монтирания водогреен котел в сградата на ПМПГ „Св. Климент Охридски” гр. Монтана, находяща се на ул. „Юлиус Ирасек” № 7 и захранваща сградата на училището.

2.         Доставената топлинна енергия да осигурява в отопляваните помещения температура, съгласно нормите с допустими отклонения.

3.         Техническо поддържане, ремонт и поддръжка на съоръженията в изградената котелна централа, в съответствие с техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия, определени с наредбите по чл. 83, ал. 1, т. 2 и чл. 125, ал. 4 на Закона за енергетиката за периода на договора за сметка на Изпълнителя. (Вътрешната отоплителна инсталация в сградата се поддържа и ремонтира от Възложителя).

4.         Потребената топлинна енергия да се определя на базата на показания на средства за търговско измерване – топломери или на база дял от потребената топлинна енергия, определен със споразумителен протокол между потребителите, обслужвани от един топломер.

5.         Преустройства, ремонти или замяна елементите на средствата за контролно измерване, както и нарушаване на пломба, или друго контролно приспособление да стават само в присъствието на представител на Възложителя.

 

III.                 УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1.         Място за изпълнение на поръчката: Сградата на ПМПГ „Св. Климент Охридски” гр. Монтана, находяща се на ул. „Юлиус Ирасек” № 7

2.         Срок за изпълнение на поръчката: от датата на сключване на договор до 30.04.2017 г.

3.         Изисквания при изпълнението на поръчката:

Изпълнителят се задължава:

-       да включи отоплението в рамките на отоплителния сезон, или когато средната денонощна температура на външния въздух в три последователни дни е по-ниска от +12ºС и да изключи отоплението в рамките на отоплителния период при повишаване на средната денонощна температура на външния въздух в три последователни дни над +12ºС, или срещу писмена заявка от възложителя извън отоплителния период;

-       да доставя топлинна енергия, която да осигурява в отопляваните помещения температура, съгласно нормите с допустими отклонения;

-       да поддържа съоръженията в котелната централа, в съответствие с техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия, определени с наредбите по чл. 83, ал. 1, т. 2 и чл. 125, ал. 4 на Закона за енергетиката, ремонтира ги и ги настройва;

-       при рекламации на възложителя за качеството на топлоснабдяването да изпрати свое упълномощено лице, което в присъствието на упълномощено от възложителя лице да провери на място действителното състояние и да установи причините за настъпилите смущения, за което се съставя двустранен протокол;

 

IV.                  КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Избраният от Възложителя критерий за оценка на офертите на участниците в процедурата е  най-ниска цена на 1 мегаватчас топлоенергия.

 

V.                     УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

Всеки участник може да представи само една оферта за участие в процедурата. Офертата се представя на български език, в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Офертата следва да се представи в оригинал, на хартиен носител. Върху плика участникът посочва предмета на поръчката, подател, адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес.

Офертата трябва да съдържа:

1.    Сведения за участника (Образец)

2.    Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в настоящата обществена поръчка (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация.). Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в обществената поръчка

3.    Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) (Образец)

4.    Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 97, ал.5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП) (Образец)

5.    Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Образец)

6.    Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Образец)

7.    Ценово предложение (Образец)

 

VI.                  ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Офертата следва да се представи в писмен вид на хартиен носител в един оригинал. Всички необходими документи към офертата следва да бъдат представени в оригинал или в заверено от участника с подпис и печат копие. Декларациите се представят в оригинал.

Подаването на офертата се извършва в стая 204 на ПМПГ „Св. Климент Охридски” гр. Монтана, ул. „Юлиус Ирасек”№7  всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа в срок до 26.10.2016 г.

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан или скъсан плик.

Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър на Възложителя.

Всички разходи на участника за участие в процедурата са за негова сметка.

Офертите се получават,  разглеждат и оценяват  от комисия, назначена от Възложителя. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 97 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 

 

Copyright © 2024. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook