^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Критерии за оценка (2015 г.)

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

в процедура по реда на глава осма „а” на Закона за обществените поръчки с предмет: “Доставка на топлинна енергия за нуждите на Природо – математическа гимназия „Св. Климент Охридски” гр. Монтана”

 

Избраният от Възложителя критерий за оценка на офертите на участниците в процедурата е  най-ниска цена на 1 мегаватчас топлоенергия.

Максимално допустимата стойност на обществената поръчка е до 66 000.00 (шестдесет и шест хиляди) лева без ДДС. 

 

Copyright © 2024. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook