^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Критерий за оценка

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

в процедура по реда на глава осма „а” на Закона за обществените поръчки с предмет: Доставка на топлинна енергия за нуждите на Природо – математическа гимназия „Св. Климент Охридски” гр. Монтана”

Избраният от Възложителя критерий за оценка на офертите на участниците в откритата процедура е най-ниска цена на 1 мегаватчас топлоенергия.

Максимално допустимата стойност на обществената поръчка е до 66 000.00 (шестдесет и шест хиляди) лева без ДДС. 

Copyright © 2024. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook